Rechten Privacybeleid

Toelichting Rechten Privacybeleid

Recht op inzage

Op uw verzoek zullen wij u kosteloos een kopie verstrekken van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wilt u meerdere kopieën ontvangen dan berekenen wij een redelijke vergoeding.

Recht op rectificatie

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens rectificeren of aanvullen, maar alleen als dat past binnen de doeleinden van de verwerking. Op uw verzoek zullen wij u informatie geven over deze ontvangers.

Recht op wissing (vergetelheid)

In onder meer de volgende gevallen mag u ons vragen uw gegevens te wissen:

  • De gegevens zijn niet meer nodig voor het doel van de verwerking
  • U heeft uw toestemming voor de verwerking ingetrokken en er bestaat geen andere rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens
  • Wanneer u met succes bezwaar hebt gemaakt (zie recht van bezwaar)
  • Wanneer wij uw gegevens zonder rechtsgrond zouden verwerken

Recht op beperking van de verwerking

Dit houdt in dat de persoonsgegevens alleen opgeslagen mogen blijven, maar in beginsel niet meer mogen worden verwerkt. U heeft recht op beperking in de volgende gevallen:

  • U betwist de juistheid van de gegevens
  • De verwerking van de gegevens is onrechtmatig, maar u wil dat gegevens (nog) niet worden gewist
  • Wij hebben uw gegevens niet meer nodig, maar u wil de gegevens behouden in verband met een rechtsvordering
  • Tijdens de behandeling van een door u ingediend bezwaar (zie recht van bezwaar)

Recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit)

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Indien technisch mogelijk zullen we meewerken aan rechtstreekse overdracht.

Recht van bezwaar

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Wij zullen de verwerking staken, wanneer uw bezwaar gegrond is. Gebruiken wij uw gegevens voor direct marketing, dan zullen wij een door u ingediend bezwaar altijd direct honoreren.

Recht op intrekking toestemming

U mag uw toestemming voor de verwerking weer intrekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtsmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. Wij zullen de verwerking van uw gegevens dan staken, tenzij er een andere rechtsgrond aanwezig is voor de verwerking.

Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon 0900 2001201.

Naar de Privacyverklaring.